Olofssons Skog & Mäkleri

Välkommen till Olofssons Skog & Mäkleri!

Fastighetsförmedling, fastighetsvärdering och ekonomisk rådgivning för
ägare av jord- och skogsfastigheter.

Fastighetsförmedling

Att sälja eller köpa en jord- och skogsfastighet är för många ett av de större besluten i livet. Jag kan vara behjälplig vid förmedling av er fastighet eller vid köp av fastighet. Vid försäljning uppkommer frågor om förmedlingsproceduren, skatt på försäljning, arrenden, innestående medel på betalningsplan och skogskonto, eventuell avstyckning och övriga lantmäterifrågor m.m.

Vid förmedling beskrivs fastigheten i de flesta fall genom ett så kallat PM. Där framgår vilken typ av fastighet det är. I exempelvis en skogsgård beskrivs bostadsbyggnad och ekonomibyggnader med text och foton. Skog och mark beskrivs med hjälp av en skogsbruksplan, ibland foton. Skogsbruksplanen bör vara aktuell, dvs. max 3 år, vilket underlättar spekulanters/köparens bedömning av skogstillståndet.

Deklaration och bokslut

Jag hjälper er med deklaration och bokslut för enskilda firmor avseende bl.a. intäkter, utgifter, moms, skogsavdrag, skogskonto, EU- och försäkringsersättningar. Jag bistår även med separata kapitalutredningar vid försäljning av fastighet.

Ekonomisk rådgivning

Jag ger er ekonomisk rådgivning vid deklaration, bokslut, inför försäljning alternativt köp av fastighet, vid generationsskiften/överlåtelse av fastighet, samt planering vid skogsintäkter, övriga intäkter och utgifter i näringsverksamheten och vid uttag från betalningsplan.

 

Fastighetsvärdering

Värdering av fastighet är av betydelse inför exempelvis generationsskifte, belåning, klyvning, köp, försäljning och upplösning av samägande/dödsbon. Fastighetsvärderingar syftar vanligtvis till att ge ett bedömt ekonomiskt värde vid en given värdetidpunkt. När en jord- och skogsfastighet skall värderas finns flera faktorer att ta hänsyn till. Dessa är exempelvis fastighetens belägenhet, bostads- och ekonomibyggnaders skick, jord- och skogsmarkens bördighet, arrondering, virkesförråd, ålder på skog och jakt. Värderingar som oftast används är avkastningsvärdering och marknadsvärdering.

Jag kan företräda dig när det eventuellt blir aktuellt med intrång på din fastighet. Några av intrången är när vägar och järnvägar skall byggas alternativt utvidgas samt vid naturreservatsbildning och biotopskydd. I vissa fall kan du ha rätt till kostnadsfritt ombud vid intrång.

Generationsskiften

Generationsskiften avser oftast överlåtelse av fastighet mellan föräldrar och barn. Jag hjälper er i hela processen vid generationsskiftet. Det kan ta tid, ibland några år beroende på överlåtarens och övertagarens situation och fastighetens beskaffenhet. Viktigt att belysa är att relationen mellan föräldrar, barn och syskon skall fungera i framtiden. Detta gör att ett generationsskifte inte bara handlar om ekonomi, juridik, överlåtelse av en fastighet och näringsverksamhet, sätt att överlåta fastigheten på dvs. köp alternativt gåva, utan i lika hög grad är de sociala aspekterna betydelsefulla.

 

Juridiska handlingar

Jag kan hjälpa er med upprättande av köpe- och gåvohandlingar, överenskommelser om fastighetsregleringar, klyvning av fastighet, avstyckning av fastighet, servitut, nyttjanderätt m.m.

Skogsbruksplan

Jag kan göra en ny skogsbruksplan åt er. Skogsbruksplanen har ni användning för bland annat vid planering av skogsvård, avverkning, anläggande av skogsbilvägar, beräkning av ekonomiskt utfall vid avverkning, kostnader vid skogsvård och överlåtelse/försäljning av fastighet. I skogsbruksplanen anges skogen i varje enhetligt område i så kallade bestånd/avdelningar. Uppgifter som i regel redovisas är ålder, trädslag, virkesförråd, ståndortsindex, huggningsklass och åtgärdsförslag.

 
Rulla till toppen